Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta pētniecības pieteikums “Dabiskas purva ezeru ekosistēmas – meklējot ekoloģiskus parametrus, kas ilustrē cilvēka ietekmes neskartu ekosistēmu funkcionēšanu (1.1.1.2/VIAA/4/20/736)”
Pētniecības pieteikums ” Dabiskas purva ezeru ekosistēmas – meklējot ekoloģiskus parametrus, kas ilustrē cilvēka ietekmes neskartu ekosistēmu funkcionēšanu.  (Pristine peat lake ecosystems – aiming for ecological metrics that reflect undisturbed ecosystem functioning.) (1.1.1.2/VIAA/4/20/736)” tiks īstenots Latvijas Hidroekoloģijas institūtā (LHEI).
Projekta kopējais mērķis ir attīstīt un pilnveidot pēcdoktoranta, Dr. Matīsa Žagara, zinātniskās prasmes un kompetences. Iegūt jaunas zināšanas, kas ļauj palielināt gan pēcdoktoranta, gan LHEI zinātnisko kapacitāti. Projekta zinātniskie mērķi ir:

 1. veikt visaptverošus ekosistēmu pētījumus neskartos purva ezeros Latvijā un
 2. meklēt izmērāmus parametrus, kas ļauj kvantificēt šo ekosistēmu unikālas, funkcionālas iezīmes un salīdzināt to ekoloģisko stāvokli ar ezeriem, kas pakļauti cilvēka ietekmei.

Projekta īstenošana tiks sadalīta 4 aktivitātēs. Pirmās aktivitātes ietvaros tiks īstenotas projekta pārvaldības darbības, nodrošinot tā gludu norisi. Otrā aktivitāte ietver darbības lauka datu ievākšanai. Trešā aktivitāte paredzēta datu analīzei un jaunu funkcionālo parametru meklēšanai. Ceturtā aktivitāte nodrošina mērķgrupu informēšanu par projekta rezultātiem.
Projekta mērķi ir sasaistē ar RIS3 mērķiem, jo palielina inovācijas kapacitāti, attīstot novatorisku pētniecības virzienu, un palīdz veidot politikas instrumentus, kas atraisa uz zināšanām balstītu attīstību (zinātniski identificējot ezeru ekosistēmu atjaunošanas mērķus).
Pētniecības pieteikuma kopējās izmaksas: 111 505 EUR Pētniecības pieteikuma ilgums: 1.01.2021 – 30.06.2023.

Aktualitātes:

1.etaps, par periodu: janvāris – aprīlis

Izdarītais 1. etapā:

1) Apgūta aktuālā zinātniskā literatūra: Teiču rezervāta ezeri iepriekš pētīti ļoti maz. Tomēr informācijas meklēšanas gaitā izdevās noskaidrot, ka LU Bioloģijas institūts 1994 – 2004. gadu periodā 7 reizes veica hidrobioloģisko parametru mērījumus atsevišķos Teiču rezervāta ezeros. Sazinoties ar LU, tika iegūtas pētījumu atskaišu kopijas. Atskaites izlasītas; tās kalpos kā vērtīgs vēsturiskas informācijas avots, analizējot pēcdoktorantūras projekta gaitā iegūtos rezultātus.

2) Veikta regulāra saziņa ar partneri, lai konsultētos par lauku darbu plānošanu un veikšanu. Konsultējoties ar partneri izplānota tāda lauka datu ievākšanas stratēģija, kas ļauj ievākt nepieciešamos datus, ņemot vērā teritorijas specifiku – Teiču rezervāta ezeri atrodas neskartā dabas teritorijā un piekļuve tiem ir apgrūtināta.

3) Sagatavots nepieciešamais inventārs lauku darbu veikšanai.

4) Izplānota lauku darbu loģistika: saskaņojot ar Dabas Aizsardzības pārvaldi (DAP), iegūta atļauja veikt pētnieciskus darbus Teiču rezervāta teritorijā. Sazinoties ar DAP inspektoriem un vietējiem iedzīvotājiem, izplānota piekļuve ezeriem.

2.etaps, par periodu: maijs – augusts

Uzsākta lauka datu ievākšana.

Septiņos ezeros (Ciematnieka, Liepsalas, Vaboles, Vērtēža, Islienas, Kurtavas, Tolkājas) tikušas veiktas sekojošās aktivitātes:a) Ievākti dati par pamata fizikāli ķīmiskajiem parametriem ūdenī (O2 koncentrācija, ūdens temperatūra, pH, elektrovadītspēja) vairākās stacijās un dziļuma zonās katrā ezerā, 1-2 reizes mēnesī. Uzsākta datu apkopošana datu bāzē
b) Ievākti ūdens paraugi un laboratoriski analizēti virkne hidroķīmisku parametru (kopējais N un P, PO4, NO3, NH4, DOC, POC, CHLa) vairākās stacijās un dziļuma zonās katrā ezerā, 1-2 reizes mēnesī. Uzsākta datu apkopošana datu bāzē.
c) Ievākti fitoplanktona, zooplanktona un zoobentosa paraugi 2-3 stacijās katrā ezerā, pavasara un vasaras sezonās.
d) Ievākti zivju sabiedrības paraugi. Veikta zinātniskā zveja visos ezeros vasaras sezonā. Iegūti dati par zivju sabiedrības sugu sastāvu un biomasām, uzsākta datu apkopošana datu bāzē. Ievākti zivju barošanās un augšanas paraugi.

3.etaps, par periodu: septembris – decembris

Septiņos ezeros (Ciematnieka, Liepsalas, Vaboles, Vērtēža, Islienas, Kurtavas, Tolkājas) tikušas veiktas sekojošās aktivitātes:

 1. Ievākti dati par pamata fizikāli ķīmiskajiem parametriem ūdenī (O2 koncentrācija, ūdens temperatūra, pH, elektrovadītspēja) vairākās stacijās un dziļuma zonās katrā ezerā, 1-2 reizes mēnesī. Turpinās datu apkopošana datu bāzē; veikta līdz šim ievākto datu vizualizācija un aprakstīšana, izmantojot deskriptīvās statistiskās metodes.
 2. Ievākti ūdens paraugi un laboratoriski analizēti virkne hidroķīmisku parametru (kopējais N un P, PO4, NO3, NH4, DOC, POC, CHLa) vairākās stacijās un dziļuma zonās katrā ezerā, 1-2 reizes mēnesī. Turpinās datu apkopošana datu bāzē; veikta līdz šim ievākto datu vizualizācija un aprakstīšana, izmantojot deskriptīvās statistiskās metodes.
 3. Ievākti fitoplanktona, zooplanktona un zoobentosa paraugi 2-3 stacijās katrā ezerā, pavasara, vasaras un rudens sezonās. Pabeigta zoobentosa un fitoplanktona paraugu analīze, dati apkopoti datu bāzē; turpinās zooplanktona paraugu analīze. Veikta līdz šim ievākto datu vizualizācija un aprakstīšana, izmantojot deskriptīvās statistiskās metodes.
 4. Ievākti zivju sabiedrības paraugi. Veikta zinātniskā zveja visos ezeros vasaras sezonā. Iegūti dati par zivju sabiedrības sugu sastāvu un biomasām; ievākti zivju barošanās un augšanas paraugi. Pabeigta zivju augšanas paraugu analīze, dati apkopoti datu bāzē; turpinās zivju barošanās analīze. veikta līdz šim ievākto datu vizualizācija un aprakstīšana, izmantojot deskriptīvās statistiskās metodes.

4.etaps, par periodu: janvāris – aprīlis

1) Septiņos ezeros (Ciematnieka, Liepsalas, Vaboles, Vērtēža, Islienas, Kurtavas, Tolkājas) tikušas veiktas sekojošās aktivitātes:

 1. Ievākti dati par pamata fizikāli ķīmiskajiem parametriem ūdenī (O2 koncentrācija, ūdens temperatūra, pH, elektrovadītspēja) vairākās stacijās un dziļuma zonās katrā ezerā, 1-2 reizes mēnesī. Turpinās datu apkopošana datu bāzē; veikta līdz šim ievākto datu vizualizācija un aprakstīšana, izmantojot deskriptīvās un analītiskās statistiskās metodes.
 2. Ievākti ūdens paraugi un laboratoriski analizēti virkne hidroķīmisku parametru (kopējais N un P, PO4, NO3, NH4, DOC, POC, CHLa) vairākās stacijās un dziļuma zonās katrā ezerā, 1-2 reizes mēnesī. Turpinās datu apkopošana datu bāzē; veikta līdz šim ievākto datu vizualizācija un aprakstīšana, izmantojot deskriptīvās un analītiskās statistiskās metodes.
 3. Veikta līdz šim ievākto fitoplanktona, zooplanktona un zoobentosa datu vizualizācija un aprakstīšana, izmantojot deskriptīvās un analītiskās statistiskās metodes.
 4. Veikta ievākto datu par zivju sabiedrību, zivju barošanos un augšanu vizualizācija un aprakstīšana, izmantojot deskriptīvās un analītiskas statistiskās metodes.

 2) Mobilitātes laikā Kopenhāgenas Universitātē, sadarbojoties ar Prof. Kirsten Seestern Christoffersen, veiksmīgi turpināta iegūto datu analīze. Uzsākta zinātnisko publikāciju sagatavošana un izveidots pirmās publikācijas melnraksts.5. etaps, par periodu: maijs – augusts

1) Septiņos ezeros (Ciematnieka, Liepsalas, Vaboles, Vērtēža, Islienas, Kurtavas, Tolkājas) tikušas veiktas sekojošās aktivitātes:

 1. Ievākti dati par pamata fizikāli ķīmiskajiem parametriem ūdenī (O2 koncentrācija, ūdens temperatūra, pH, elektrovadītspēja) vairākās stacijās un dziļuma zonās katrā ezerā, 1-2 reizes mēnesī. Turpinās datu apkopošana datu bāzē; veikta līdz šim ievākto datu vizualizācija un aprakstīšana, izmantojot deskriptīvās un analītiskās statistiskās metodes.
 2. Ievākti ūdens paraugi un laboratoriski analizēti virkne hidroķīmisku parametru (kopējais N un P, PO4, NO3, NH4, DOC, POC, CHLa) vairākās stacijās un dziļuma zonās katrā ezerā, 1-2 reizes mēnesī. Turpinās datu apkopošana datu bāzē; veikta līdz šim ievākto datu vizualizācija un aprakstīšana, izmantojot deskriptīvās un analītiskās statistiskās metodes.
 3. Veikta līdz šim ievākto fitoplanktona, zooplanktona un zoobentosa datu vizualizācija un aprakstīšana, izmantojot deskriptīvās un analītiskās statistiskās metodes.
 4. Veikta ievākto datu par zivju sabiedrību, zivju barošanos un augšanu vizualizācija un aprakstīšana, izmantojot deskriptīvās un analītiskas statistiskās metodes.

2) Pēcdoktorants uzstājies ar mutisku prezentāciju “SIL 2022” kongresā.

3) Pēcdoktorants sagatavojis abstraktu dalībai “Percis V” konferencē, dalība konferencē akceptēta.

4) Pēcdoktorants uzsācis kursa un bakalaura darba izstrādes vadīšanu LU bioloģijas fakultātes 2. kursa studentei.

Par projektu

Uzsākšanas datums:
Nobeiguma datums:
Projekta finansējums:
Projekta mājaslapa:

Finansētāji

Uzskaitijums ar finansētājiem

Saistītie projekti

Uzskaitijums ar saistītajiem projektiem (saites)

Projekts – imply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Lhei 2 imply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Rezultati – imply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum